Warunki ogólne

Ogólne Warunki Handlowe firmy RATAJ POLSKA Sp. z o.o. ważne dla wszystkich umów zawartych od 11. 10. 2021r.


I. Zakres obowiązywania

 1.  Postanowienia prawne i dostawy pomiędzy RATAJ POLSKA Sp. z o.o. (dalej „Sprzedający“) i Nabywcą realizowane są wyłącznie na podstawie umowy kupna (ramowej i samodzielnej) lub innego podobnego zamówienia, lub umowy dotyczącej kupna towaru (dalej „Umowy“) i kierują się niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi Sprzedającego (dalej „OWHS“). Jakiekolwiek odchylenia, zmiany lub inne postanowienia możliwe są tylko w przypadkach, kiedy zatwierdzone są pisemnie za pośrednictwem e-maila, faksu lub poczty.
 2.  Sprzedający niniejszym dosłownie odmawia przyjęcia jakichkolwiek warunków podanych w zapytaniu ofertowym, zamówieniu, potwierdzeniu lub innym dokumencie, które różnią się od niniejszych OWHS i które nie zostały pisemnie zatwierdzone przez Sprzedającego. OWHS są integralną częścią umowy kupna lub innej podobnej umowy, lub zatwierdzonego (akceptowanego) zlecenia przez Sprzedającego, o ile taka umowa, ewent. zatwierdzone (akceptowane) zamówienie odsyła do nich. Niniejsze OWHS uważane są za ogólne warunki handlowe Sprzedającego przede wszystkim w myśl ustawy § 1751 i nast. Ustawy nr 89/2012 Dz.U. (Kodeksu cywilnego) w brzmieniu jej nowelizacji.

II. Oferty

 1. Oferty ustalane są na podstawie ważnych koszów w dniu ofertowym i ważne są do 14 dni od daty oferty, i mogą zostać odwołane. Sprzedający ma prawo zmienić ceny oraz terminy dostawy, o ile do dnia zawarcia umowy, (ewent. dostawy towaru bez zawarcia umowy), zaistnieją okoliczności mające istotny wpływ na kalkulację cen. Dotyczy to przede wszystkim wzrostu podatków, cła, opłat transportowych i innych opłat dodatkowych oraz ewentualnego błędu druku w ofercie. Kwestionariusze Sprzedającego, które są podstawą do projektów technicznych przenośników i urządzeń dostarczanych przez Sprzedającego, muszą zostać wypełnione przez Nabywcę dokładnymi danymi, za których dokładność w pełni odpowiedzialnym jest Nabywca. Podczas dostawy towaru na podstawie zamówienia ustnego nie przyjmuje sprzedający żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa, jakimi są niedosłyszenie lub nieporozumienie, które spowoduje błędną dostawę.
 2. Wzory, projekty albo rysunki dostarczone przez Sprzedającego w przypadkach, kiedy nie jest podpisana umowa, należą wyłącznie do Sprzedającego. Pozostawienie wzorów, danych, projektów albo rysunków możliwe jest wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego.
 3. Nabywca nie jest uprawniony do udzielania osobie trzeciej bez pisemnej zgody sprzedającego jakichkolwiek informacji dot. zdarzenia handlowego (oferta Sprzedającego, dokumentacja rysunkowa, zamówienie albo umowa), które uzyskał w przeciągu zdarzenia handlowego ze Sprzedającym.
 4.  Z powodu uściślenia informacji do zlecenia Sprzedający ma prawo do wykonywania dokumentacji audio i video, fotodokumentacji z komunikacji osobistej i telefonicznej z Nabywcą, ewent. osobą trzecią dot. zlecenia.

III. Umowy i zamówienia Nabywcy

 1. Zawarcie umowy kieruje się przede wszystkim post. § 1731 i nast. kodeksu cywilnego jednak pod warunkiem, że przyjęcie oferty Sprzedającego celem zawarcia umowy przez stronę Nabywcy z zastrzeżeniami lub uwagami nie skutkuje akceptacją projektu umowy, ale uważane jest jako nowy projekt do zawarcia umowy ze strony Nabywcy (odwrotnie od postanowień postanowienia § 1740 ust. 3 Kodeksu cywilnego). Taki nowy projekt Nabywcy ma prawo Sprzedający zaakceptować albo odrzucić. W przypadku, kiedy Sprzedający akceptuje nowy projekt do 15 dni od jego otrzymania, umowa zostaje zawarta na dzień, w którym zostanie Sprzedającemu jego nowy projekt pisemnie potwierdzony.
 2.  Umowa pomiędzy Sprzedającym i Nabywcą zostaje zawarta na podstawie niniejszych OWHS w takim przypadku, kiedy Nabywca pisemnie zaakceptuje projekt umowy (włącznie odsyłacza do zastosowania OWHS) wysłany do Nabywcy najpóźniej do 15 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli Nabywca przekaże Sprzedającemu akceptację projektu umowy dopiero po upływie powyżej podanego terminu 15 dni, do zawarcia umowy dojdzie tylko wtedy, jeżeli Sprzedający w terminie do 7 dni od otrzymania spóźnionej akceptacji umowy taką akceptację pisemnie zatwierdzi
 3. Zawarcie umowy na podstawie zamówienia Nabywcy powstanie tak, że Sprzedający z odesłaniem do zastosowania OWHS akceptuje pisemnie w przedstawionym brzmieniu (ewent. akceptuje pisemnie z uregulowaniem warunków technicznych, płatności i dostawy) takie zamówienie. Jeżeli nie dojdzie do akceptacji zamówienia Nabywcy przez Sprzedającego (i jednocześnie do zawarcia umowy), nie wynikają z takiego zamówienia dla Sprzedającego żadne zobowiązania wobec Nabywcy.
 4. Zamówienie Nabywcy (pisemnie) musi zawierać odsyłacz do oferty Sprzedającego (o ile wysłana została do Nabywcy przez Sprzedającego), specyfikację przedmiotu realizacji, ceny i terminy dostawy oraz zatwierdzony rysunek techniczny Sprzedającego (w przypadku, kiedy został wysłany do zatwierdzenia do Nabywcy). Bez powyżej podanego nie można zamówienia Nabywcy potraktować jako regularne (zupełne) w myśl niniejszych OWHS. Ewentualne telefoniczne zamówienia Nabywcy muszą zostać bez wyjątku zatwierdzone pisemnie przez Sprzedającego.
 5. Jeżeli kupujący zamawia sprzęt na podstawie zamówienia tj. bez umowy kupna, okres próbnej eksploatacji sprzętu jest ważny przez okres 15 dni roboczych po uruchomieniu sprzętu z materiałem i po zgłoszeniu sprzedawcy. Odbiór zostanie przeprowadzony za zgodą obu stron. Podczas eksploatacji próbnej kupujący i sprzedający będą mieli możliwość częściowej korekty parametrów użytkowych i konstrukcyjnych.
 6.  Integralną częścią umowy kupna albo zatwierdzonego zamówienia jest załącznik niniejszych „OWHS“. Wszystkie spory wynikające z umowy albo powstałe w jej związku, będą rozwiązywane przez Sprzedającego i Nabywcę przede wszystkim drogą postępowania polubownego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia drogą polubowną, to w celu spełnienia obowiązków wynikających z umowy ma zastosowanie sąd pierwszej instancji odpowiedni dla miejsca siedziby Sprzedającego.

IV. Ceny, warunki płatności, odstąpienie od umowy, kary umowne

 1. Ceny podane w umowie kupna albo w zatwierdzonym zamówieniu Nabywcy lub zatwierdzone poprzez komunikację za pośrednictwem maila są ważne i rozumiane są jako ceny netto bez podatku VAT. Towar dostarczony przez Sprzedającego płatny jest po wystawieniu faktury zazwyczaj w terminie 14 dni ewent. w terminie podanym w fakturze.
 2. 2/ Jeżeli kupujący odstąpi od umowy z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem przyczyn poważnego naruszenia przez sprzedającego (tj. opóźnienia w dostawie o więcej niż 10 dni roboczych, niedotrzymania parametrów użytkowych po próbnej eksploatacji), powinien zapłacić sprzedającemu odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych i udowodnionych kosztów w wysokości monimum 20 % całkowitej ceny zakupu. Odstąpienie następuje w formie pisemnej i jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. W przypadku prawomocnego odstąpienia od niniejszej umowy strony rozliczają się solidarnie w terminie 30 dni od dnia skutecznego odstąpienia.
 3. W przypadku zwłoki dostawy będzie Sprzedającemu naliczana kara umowna w wysokości 0,1 % z ceny niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. Do zwłoki dostawy przez Sprzedającego nie dojdzie, jeżeli Nabywca nie spełni któregoś z obowiązków wynikającego z umowy kupna lub w przypadku zaistnienia siły wyższej.
 4. W przypadku zwłoki płatności będzie Nabywcy naliczana kara umowna w wysokości 0,1 % z należnej kwoty za każdy dzień zwłoki oraz ewentualne koszty prawne.
 5. W przypadku, gdy kupujący zostanie powiadomiony przez sprzedającego o terminie odbioru towaru, a kupujący nie odbierze towaru nie później niż 10 dni po powiadomieniu, kupujący zostanie obciążony karą umowną za nieodebranie towaru w wysokości 0,5% cena zakupu za każdy dzień zwłoki w odbiorze. Jednocześnie sprzedający zażąda od kupującego zapłaty całkowitej ceny zakupu przed odebraniem towaru.
 6.  W związku z epidemią Covid-19 oraz w przypadku obowiązkowej kwarantanny może wystąpić czasowe opóźnienie w dostawach sprzedawcy lub jego poddostawców. Z tego powodu data wykonania urządzenia podana w potwierdzonym zamówieniu lub umowie kupna jest jedynie orientacyjna. Dostawa sprzedawcy jest uwarunkowana prawidłową i terminową dostawą przez naszych poddostawców i dlatego może zostać przesunięta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do częściowego wykonania zamówienia.

V. Siła wyższa

 1. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia jednej z umawiających się stron wypełnienie jej zobowiązań, strona ta nie zalega z płatnościami, a jedynie w takim zakresie i tylko przez okres, w którym niemożność spełnienia świadczenia jest niewątpliwie spowodowana siłą wyższą. Siła wyższa oznacza takie przeszkody lub zdarzenia, które wystąpiły po powstaniu zobowiązania, niezależnie od woli właściwej strony, a które mają charakter nadzwyczajny, niemożliwy do pokonania, nieprzewidywalny, nieunikniony i obiektywnie uniemożliwiają wypełnienie obowiązków lub zobowiązań wynikających z umowy lub np. niepokoje społeczne, pożar, wojna, epidemie, środki kwarantanny, powodzie, trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi, wybuchy, akty terrorystyczne lub ataki terrorystyczne itp.). Realizacja zobowiązania nie jest uważana za niemożliwą, jeżeli można go zrealizować w utrudnionych warunkach lub z większymi kosztami ewentualnie dopiero po ustalonym terminie realizacji.
 2. Jeżeli zaistnieje siła wyższa, to strona umowna, której to dotyczy, powinna natychmiast (bez zbędnej zwłoki) poinformować drugą stronę umowną o charakterze, początku oraz końcu zdarzenia siły wyższej.
 3.  Odpowiedzialność zobowiązanej strony umownej nie zostaje ograniczona i termin realizacji nie jest wydłużany, jeżeli działanie siły wyższej wystąpiło dopiero wtedy, kiedy zobowiązana strona umowna zalegała już z realizacją swoich obowiązków wynikających z umowy albo, jeżeli zobowiązana strona nie spełniła swego obowiązku dot. bezzwłocznego (bez zbędnej zwłoki) poinformowania drugiej strony zgodnie z rozdz. V, ust. 2 niniejszych OWHS.
 4. Podczas wystąpienia siły wyższej ma Sprzedający i Nabywca prawo do odpowiedniego wydłużenia terminu dostawy, jednocześnie w takim przypadku strony umowne nie mogą z tego powodu wznosić jakichkolwiek roszczeń wynikających z nierealizowania umowy i ze zwłoki, co dotyczy także ewentualnych roszczeń dot. odszkodowania. W ten sposób nie są naruszone ewentualne inne roszczenia w związku z wystąpieniem siły wyższej, które obu stronom umownym w takim przypadku zapewniają odpowiednie regulacje prawne.
 5.  W przypadku wystąpienia siły wyższej sprzedający ma prawo do zmiany warunków płatności, a także odpowiednio ceny końcowej określonej w umowie kupna, zamówienia, jeżeli udowodni kupującemu przyczyny korekty tej ceny.
 6. Jeżeli kupujący odstąpi od niniejszej umowy z powodu siły wyższej po stronie kupującego, zapłaci sprzedającemu odprawę w wysokości faktycznie poniesionych i udowodnionych kosztów. Odstąpienie następuje w formie pisemnej i jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.
 7.  W związku z obecną epidemią Covid-19 może wystąpić czasowe opóźnienie w dostawach Sprzedawcy lub jego podwykonawców. Z tego powodu termin realizacji, odpowiednio potwierdzony w zamówieniu, umowie kupna jest niewiążąca. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowego wykonania zamówienia.

VI. Warunki własności oraz niebezpieczeństwo przejściowe

 1. Dostarczony towar pozostaje w posiadaniu sprzedającego do czasu pełnego zapłacenia faktury końcowej z ewentualnymi odsetkami za zwłokę i kosztów dot. upomnień Sprzedającego. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą jego odbioru przez kupującego.

VII. Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji
  Na dostarczony towar Sprzedający udziela gwarancji o długości 12-stu miesięcy od daty dostarczenia towaru do Nabywcy albo do miejsca przeznaczenia, w przypadku, kiedy towar zostaje wysłany do miejsca jego przeznaczenia. Wydłużenie okresu gwarancji możliwe jest wyłącznie za dopłatą w wysokości 2% za każdy jeden miesiąc wydłużenia. Taka informacja musi zostać dosłownie podana w umowie kupna.
 2. Odpowiedzialność za transportowany materiał
  Jeżeli Sprzedającemu nie zostanie pisemnie przekazany wypełniony kwestionariusz (albo inny pisemny dokument) z podaniem pełnych danych dotyczących transportowanego materiału i wymaganej wydajności transportowej lub wymiarach worków BIG BAG (a jeżeli sprzedający wymaga próbki transportowanego materiału) najpóźniej w momencie podpisanie umowy, ew. z chwilą przyjęcia zamówienia kupującego sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i inne szkody oraz zrzeka się wszelkich zobowiązań gwarancyjnych sprzedawcy dotyczących funkcjonalności urządzenia. Jeżeli w urządzeniu zastosowano materiał inny niż zgłoszona próbka lub materiał o innej granulometrii, materiał o nadciśnieniu lub podciśnieniu lub materiał o właściwościach fizykochemicznych innych niż określone w umowie, kwestionariuszu lub zapotrzebowaniu, sprzedający nie przejmuje żadnej gwarancji na funkcjonalność urządzenia.
  To samo dotyczy materiałów, które dotąd nie były transportowane przez bezosiowe przenośniki spiralne. Taka informacja musi zostać podana w umowie kupna. Dopuszczalna tolerancja właściwości fizycznych i chemicznych transportowanego materiału przekazanych przez klienta w porównaniu z rzeczywistością wynosi +/- 10%.
  Dopuszczalna tolerancja właściwości fizykochemicznych transportowanego materiału przekazanego przez klienta w stosunku do rzeczywistości wynosi +/- 10%. Jeżeli umowa zawiera załącznik do raportu z badań laboratorium akredytowanego z przedłożonej próbki transportowanego materiału, wartości podane w raporcie są wiążące zarówno dla kupującego jak i sprzedającego.
 3. Odpowiedzialność za szkody
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ani gwarancji za szkody urządzenia oraz inne szkody, które powstaną niefachową eksploatacją urządzenia, nieuprawnionymi ingerencjami w urządzenie bez pisemnej zgody Sprzedającego albo z powodu wystąpienia przedmiotów obcych lub domieszek w transportowanym materiale. Dopuszczalna tolerancja produkcji wymiarów spirali (średnica wewnętrzna i zewnętrzna, skok gwintu) i obudowy (średnica) wynosi +/- 10 mm, grubość spirali +/- 5 mm w porównaniu z wymiarami podanymi w umowie kupna ewent. materiałach promocyjnych (prospekty, internet itp.). Urządzenie powinno być wykorzystywane wyłącznie do zadań, do których jest przeznaczone i wyłącznie do transportowanego materiału podanego w umowie kupna albo zatwierdzonym zamówieniu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia spirali i obudowy spowodowanego transportowanym materiałem, zużycia spirali i obudowy w przypadkach, kiedy przenośnik pracuje z zapełnionym materiałem poniżej 50% albo bez obciążenia oraz wad, które wywodzą się z wadliwej instalacji elektrycznej lub niepoprawnie ustawionego albo brakującego zabezpieczenia prądowego silnika elektrycznego. Gwarancja nie obejmuje również wad wynikających z niepoprawnego działania urządzenia przed i za przenośnikiem (przed i za granicą dostawy). Nabywca zobowiązany jest do sumiennego wypróbowania urządzenia natychmiast po jego wprowadzeniu do eksploatacji. Ewentualne wady powinien Nabywca zgłosić w przeciągu 7 dni od wprowadzenia do eksploatacji ewent. podczas eksploatacji próbnej pisemnie zgłosić reklamację, w odwrotnym przypadku urządzenie uważane jest za zatwierdzone przez Nabywcę.
 4. Kompensacje za ewentualne szkody finansowe powstałe na skutek awarii urządzenia wykluczone są wobec Sprzedającego, o ile dosłownie nie zostały podane w umowie kupna i jeżeli Sprzedającemu nie zostanie udowodniona wina. Obowiązek do kompensaty ma Sprzedający maksymalnie do wysokości kwoty, która fakturowana została za dostarczone urządzenie.
  Jeżeli kupujący zakupi osobno tylko niektóre części wyposażenia (np. spiralę, przekładnię elektryczną, wciągnik, siłowniki pneumatyczne itp.) lub wyposażenie w częściach zamiennych lub bez obowiązkowego głównego montażu lub wprowadza do eksploatacji nowo dostarczony lub naprawiany sprzęt bez wiedzy sprzedającego oraz zgody, sprzedawca nie przejmuje w tym przypadku żadnej gwarancji w zakresie użytkowania, działania, funkcjonalności i żywotności dostarczonych części sprzętu. Wszelkie uszkodzenia i późniejsze uruchomienie sprzętu są w całości opłacane przez kupującego.
 5. Strefy zagrożone wybuchem (ATEX)
  W przypadku, gdy kupujący wymaga instalacji urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem ATEX, obowiązkiem kupującego (lub użytkownika końcowego) jest należyte wypełnienie ankiety, podpisanie i przesłanie na piśmie do sprzedającego. W przypadku, gdy nabywca wymaga tylko części sprzętu (np. motoreduktor lub wciągnik) w wykonaniu ATEX, tak zmontowany sprzęt nie spełnia parametrów technicznych sprzętu przeznaczonego do środowiska ATEX i sprzęt jest traktowany jako sprzęt przeznaczony do normalnego środowisko.

VIII. Warunki reklamacji

 1. W przypadku, gdy kupujący prosi sprzedającego na piśmie o naprawę sprzętu, a przyczyny awarii nie są z góry znane, ew. nie jest możliwe ustalenie, która strona pokryje koszty naprawy, sprzedawca może zażądać od kupującego wpłaty kaucji na poczet przewidywanej naprawy. Do reklamacji przesłanej przez kupującego należy dołączyć dokumentację fotograficzną reklamowanej części urządzenia, ew. wady. W przypadku, gdy po przybyciu sprzedającego zostanie udowodniona wina sprzedającego, sprzedający wystawi kupującemu notę kredytową i odpowiednio zwróci kupującemu wpłaconą kwotę. częściowy zwrot w przypadkach, gdy obie strony zgodziły się na tę procedurę.
 2. Wydajność przenośnika
  W przypadku, gdy dostarczony przenośnik ma za małą wydajność transportową po zamontowaniu u klienta końcowego (co najmniej 15% mniej), ew. za wysoką wydajność (co najmniej 20% za wysoką) w stosunku do wartości podanej w umowie kupna, ew. potwierdzonego zamówienia, sprzedający dokona korekty na swój koszt wydajności transportowej do odpowiadającej umownie uzgodnionej realizacji w ramach limitu - 15% / + 20
 3.  Motoreduktor (przekładnia + silnik), wciągnik
  W takim przypadku sprzedawca zapewni na własny koszt (wymiana silnika, motoreduktora lub wciągnika). W przypadku spalenia silnika z powodu przegrzania, ew. w związku z pracą silnika przenośnika przy prądach poboru wyższych niż 10% powyżej wartości prądu znamionowego sprzedający zapewni ewentualną wymianę silnika ew. motoreduktora za 100% zapłatę wszystkich kosztów przed właściwą wymianą. Kupujący zobowiązuje się ponadto do ustawienia zabezpieczenia prądowego motoreduktora przenośnika na rzeczywisty prąd pobierany przy pełnym obciążeniu przenośnika. W przypadku, gdy przenośnik będzie sterowany przez przetwornicę częstotliwości dostarczoną przez kupującego, kupujący zobowiązany jest zaprojektować moc elektryczną przetwornicy co najmniej o jeden stopień wyższą niż moc silnika motoreduktora.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca (RATAJ POLSKA Sp. z o. o. ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork). Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych kupującego. Wszystkie dane osobowe Kupującego mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Podając dane osobowe, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i zarządzanie tymi danymi osobowymi w celach i na warunkach określonych poniżej. Wszelkie dane osobowe kupującego otrzymane przez sprzedawcę będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Sprzedający zbiera i przetwarza informacje i dane podane przez kupującego niezbędne do stworzenia oferty i realizacji zamówienia, ewent. Umowy kupna. Kupujący przesyła te informacje na piśmie faksem, e-mailem, listownie lub przekazuje je telefonicznie lub osobiście. Są to następujące dane osobowe kupującego: Imię, nazwisko, tytuł, miejsce zamieszkania lub nazwa i adres kupującego, e-mail, numer telefonu i faksu, numer identyfikacyjny, numer VAT oraz inne informacje, które kupujący przekaże sprzedawcy w w celach biznesowych.
 3.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego:
  - w czasie trwania sprawy biznesowej, a następnie w ustawowych okresach przedawnienia.
  - w celu ochrony uzasadnionych interesów, w szczególności w celu zapobiegania nieuczciwym działaniom w celu zapobieżenia i powstrzymania naruszeń niniejszych OWH.
  - w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz zapewnienia ochrony praw.
  - w celu wypełnienia obowiązków prawnych (w szczególności wypełnienia obowiązków w zakresie podatków, płatności i statystyki) przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa.
  - w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji (między sprzedającym a kupującym) oraz w celu umożliwienia realizacji uprawnień kupującego w związku z ochroną danych osobowych.
 4. Dane osobowe kupującego mogą być wykorzystywane w celu przesyłania ofert technicznych i cenowych, dokumentacji rysunkowej, umów i innych informacji handlowych.
 5. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych kupującego jest bardzo ważna, a zatem sprzedającego. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić im bezpieczeństwo. W celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi i nieuprawnionemu ujawnieniu, Sprzedawca posiada odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury ochrony i bezpieczeństwa informacji.
 6. Strona internetowa oraz podpisy w wiadomościach e-mail sprzedającego mogą zawierać linki do innych stron internetowych, takich jak Facebook, YouTube lub stron partnerskich. Sprzedawca nie ma kontroli nad tymi innymi stronami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji dostarczonych przez kupującego podczas odwiedzania takich witryn.
 7. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do potwierdzenia przetwarzania, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody, kupującemu przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

  RATAJ POLSKA Sp. z o.o.

Ponad 5 500 sztuk wyprodukowanych przenośników do prawie 600 rodzajów materiałów w ciągu 30 lat istnienia na rynku gwarantuje profesjonalne podejście do Państwa zapotrzebowania.

...potęga rozumu
Przetwarzamy pliki cookie. Pomagają nam w prawidłowym działaniu aplikacji internetowej, zapewniając funkcje sieci społecznościowych, personalizując treści i reklamy oraz analizując ruch w sieci. Korzystając z sieci. zgadzasz się na ich użycie.