Warunki ogólne

Ogólne Warunki Handlowe Sprzedającego RATAJ POLSKA Sp.z o.o. ("OWHS")
ważne dla wszystkich ofert, zamówień i umów od 01. 02. 2022


I. Zakres ważności

1/ Ustalenia prawne i dostawy między spółką RATAJ POLSKA Sp. z o.o. (zwaną dalej "Sprzedającym") a Kupującym odbywają się wyłącznie na podstawie umowy kupna (zarówno ramowej, jak i indywidualnej) lub innej podobnej umowy lub zamówienia dotyczącego zakupu towarów ("Umowa") i są regulowane przez niniejsze OWHS. Wszelkie odstępstwa, zmiany lub inne ustalenia są możliwe wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty ("pisemnie").
2/ Sprzedający niniejszym wyraźnie odrzuca wszelkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, zamówieniu, potwierdzeniu lub innym dokumencie Kupującego, które różnią się od niniejszych OWH i na które Sprzedający nie wyraził pisemnej zgody. OWHS stanowią integralną część Umowy Zakupu lub innej podobnej umowy lub potwierdzonego (przyjętego) zamówienia Sprzedawcy, jeżeli taka umowa lub potwierdzone (przyjęte) zamówienie do nich się odwołuje. Niniejsze OWHS są uważane za ogólne warunki handlowe, w szczególności zgodnie z $ 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Sb. (Kodeks cywilny) i jej zmianami.

II. Oferty

1/ Oferty opierają się na kosztach obowiązujących w dniu złożenia oferty i są ważne do 14- ti dni od daty złożenia oferty i są odwoływalne. Sprzedawca jest uprawniony do korekty cen i terminów dostaw, jeżeli przed zawarciem umowy (lub dostarczeniem towaru bez zawarcia umowy) wystąpią okoliczności mające istotny wpływ na cenę lub termin dostawy. Dotyczy to w szczególności przypadków działania siły wyższej, wzrostu podatków, ceł, opłat przewozowych, innych opłat dodatkowych, w przypadku nieoczekiwanego wzrostu produkcji oraz w przypadku błędu typograficznego w ofercie. Kwestionariusze Sprzedającego, stanowiące podstawę projektów technicznych przenośników, stacji BIG BAG oraz innych produktów i urządzeń ("Urządzenia") dostarczanych przez Sprzedającego, muszą być zaopatrzone przez Kupującego w dokładne dane, za których treść Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność. Przy dostawie towaru na podstawie ustnego zamówienia Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki takie jak przeoczenia lub nieporozumienia, które spowodowały nieprawidłową dostawę.
2/ Wzory, projekty, propozycje lub rysunki dostarczone przez Sprzedawcę należą w zasadzie do Sprzedawcy w przypadkach, w których nie zawarto umowy z Kupującym. Zachowanie wzorów, danych, projektów lub rysunków jest możliwe tylko za pisemną zgodą Sprzedającego.
3/ Nabywca nie jest uprawniony do udzielania osobie trzeciej bez pisemnej zgody sprzedającego jakichkolwiek informacji dot. zdarzenia handlowego (oferta Sprzedającego, dokumentacja rysunkowa, zamówienie albo umowa), które uzyskał w przeciągu zdarzenia handlowego ze Sprzedającym.
4/ Z powodu uściślenia informacji do zlecenia Sprzedający ma prawo do wykonywania dokumentacji audio i video, fotodokumentacji z komunikacji osobistej i telefonicznej z Nabywcą, ewent. osobą trzecią dot. zlecenia.

III. Umowy i zamówienia kupującego, operacja testowa

1/ Do zawarcia umowy stosuje się w szczególności przepisy art. 1731 i nast. k.c., z tym jednak zastrzeżeniem, że przyjęcie przez kupującego oferty zawarcia umowy złożonej przez sprzedawcę z zastrzeżeniami lub uwagami kupującego nie wywołuje skutku w postaci przyjęcia propozycji zawarcia umowy, lecz traktowane jest jako nowa propozycja zawarcia umowy przez kupującego (odbiegająca od dykcji art. 1740 § 3 k.c.). Sprzedający ma prawo do odrzucenia lub zaakceptowania tej nowej propozycji kupującego. Jeżeli sprzedający zaakceptuje taką nową propozycję w ciągu 15 dni od jej otrzymania, umowa zostaje zawarta w dniu, w którym sprzedający potwierdzi kupującemu na piśmie taką nową propozycję.
2/ Umowa zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie niniejszych OWHS w przypadku, gdy Kupujący zaakceptuje na piśmie projekt umowy (w tym powołanie się na stosowanie OWHS) przesłany Kupującemu w terminie 15 dni od jego otrzymania. Jeżeli Kupujący doręczy Sprzedającemu akceptację projektu umowy po upływie 15 dni, umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy Sprzedający wyrazi pisemną zgodę na projekt umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania spóźnionej akceptacji projektu umowy.
3/ Zawarcie umowy na podstawie zamówienia kupującego powstaje przez pisemne przyjęcie umowy przez sprzedającego w przedstawionej formie (lub pisemne przyjęcie z modyfikacją warunków technicznych, płatności i dostawy). Jeżeli Sprzedający nie wyrazi pisemnej zgody na zamówienie Kupującego, zamówienie Kupującego nie będzie dla Sprzedającego wiążące.
4/ Pisemne zamówienie Kupującego musi zawierać co najmniej powołanie się na ofertę Sprzedającego (jeżeli Sprzedający przesłał ją Kupującemu), określenie przedmiotu świadczenia, wymaganą ilość, cenę i termin dostawy oraz potwierdzony przez Sprzedającego rysunek (jeżeli został przesłany Kupującemu do akceptacji). Bez powyższych danych zamówienie Kupującego nie może być uznane za prawidłowe (kompletne) w rozumieniu niniejszych OWHS. Wszelkie zamówienia telefoniczne Kupującego muszą być w każdym przypadku bez wyjątku potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego.
5/ Jeżeli kupujący zamawia sprzęt na podstawie zamówienia, tj. bez umowy kupna-sprzedaży, okres próbny sprzętu obowiązuje przez 15 dni roboczych po uruchomieniu sprzętu z materiałem i po powiadomieniu sprzedającego. Uruchomienie operacji próbnej odbywa się za zgodą obu stron. W okresie próbnym Kupujący i Sprzedający będą mieli możliwość dokonania ewentualnych częściowych korekt parametrów użytkowych i konstrukcyjnych.
6/ Integralną częścią umowy kupna-sprzedaży lub potwierdzonego zamówienia jest załącznik do niniejszych OWHS. Wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sprzedającego i Kupującego przede wszystkim w drodze wzajemnego porozumienia. Jeżeli strony nie dojdą do wzajemnego porozumienia, sądem właściwym do egzekwowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie sąd powszechny pierwszej instancji właściwy dla Sprzedającego.

IV. Ceny, warunki płatności, odstąpienie od umowy, kary umowne

1/ Ceny podane w umowie kupna lub potwierdzone na zamówieniu kupującego lub potwierdzone w wiadomości e-mail są ważne i rozumiane jako nie zawierające podatku VAT. Towar dostarczony przez Sprzedawcę jest płatny po wystawieniu faktury, co do zasady w terminie 14 dni lub w terminie wskazanym na fakturze.
2/ Jeżeli Kupujący odstąpi od stosunku umownego z jakiegokolwiek powodu innego niż z powodu poważnego naruszenia ze strony Sprzedającego (np. opóźnienie w dostawie o ponad 10 dni roboczych, niespełnienie parametrów wydajnościowych po pracy próbnej), Kupujący zapłaci Sprzedającemu odprawę w wysokości rzeczywiście poniesionych i udowodnionych kosztów, co najmniej 20% całkowitej ceny zakupu. Wycofanie będzie miało formę pisemną i będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. W przypadku skutecznego odstąpienia od niniejszej umowy, strony dokonają solidarnie rozliczenia w terminie 30 dni od daty skutecznego odstąpienia.
3/ W przypadku opóźnienia w dostawie, Sprzedawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1% ceny niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia oraz ewentualnymi kosztami sądowymi. Opóźnienie w dostawie ze strony Sprzedającego nie występuje w przypadku, gdy Kupujący nie wypełni któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego lub w wyniku działania siły wyższej.
4/ W przypadku opóźnienia w zapłacie, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1% należności za każdy dzień opóźnienia oraz ewentualnymi kosztami sądowymi.
5/ W przypadku, gdy Kupujący zostanie wezwany przez Sprzedającego do odbioru towaru, a Kupujący nie odbierze towaru w terminie 10 dni od powiadomienia, Kupujący zostanie obciążony karą umowną za nieodebranie towaru w wysokości 0,5% ceny zakupu towaru za każdy dzień nieodebrania towaru. Jednocześnie Sprzedający zażąda od Kupującego zapłaty całkowitej ceny zakupu przed odbiorem towaru.

V. Siła wyższa

1/ Jeżeli jedna ze stron umowy nie może wypełnić swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, strona ta nie pozostaje w zwłoce, ale tylko w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim niemożność wykonania zobowiązania jest niewątpliwie spowodowana siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się takie przeszkody lub zdarzenia, które wystąpiły po powstaniu zobowiązania, niezależnie od woli danej strony umowy, a które mają charakter nadzwyczajny, są nie do pokonania, nieprzewidywalne, nie do uniknięcia i obiektywnie uniemożliwiają wykonanie obowiązków lub zobowiązania wynikającego z umowy lub zamówienia (np. niepokoje społeczne, pożar, stan wojny, epidemia, środki kwarantanny, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, eksplozja, akt terroryzmu lub atak terrorystyczny, itp.) Jednakże wykonania zobowiązania nie uważa się za niemożliwe, jeżeli może ono zostać wykonane w trudnych warunkach lub po większych kosztach lub, w stosownych przypadkach, po upływie uzgodnionego terminu wykonania.
2/ W przypadku wystąpienia siły wyższej, zainteresowana Strona informuje drugą Stronę o charakterze, początku i końcu zdarzenia (zdarzenia) siły wyższej.
3/ Odpowiedzialność zobowiązanej strony umownej nie zostaje ograniczona i termin realizacji nie jest wydłużany, jeżeli działanie siły wyższej wystąpiło dopiero wtedy, kiedy zobowiązana strona umowna zalegała już z realizacją swoich obowiązków wynikających z umowy albo, jeżeli zobowiązana strona nie spełniła swego obowiązku dot. bezzwłocznego (bez zbędnej zwłoki) poinformowania drugiej strony zgodnie z rozdz. V, ust. 2 niniejszych OWHS.
4/ W przypadku wystąpienia siły wyższej zarówno sprzedający jak i kupujący mają prawo do proporcjonalnego przedłużenia terminu dostawy; w każdym przypadku strony nie mogą wnosić wobec siebie wzajemnie roszczeń z tytułu naruszenia umowy i zwłoki, co dotyczy również roszczeń odszkodowawczych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich innych roszczeń z tytułu siły wyższej, które mogą przysługiwać obu stronom w takim przypadku na mocy odpowiednich przepisów.
5/ W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający ma prawo do zmiany warunków płatności i ceny końcowej podanej w umowie kupna lub zamówieniu, jeżeli Sprzedający udowodni Kupującemu powody korekty tej ceny.
6/ W przypadku odstąpienia przez Kupującego od niniejszej umowy z powodu siły wyższej po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu odprawę w wysokości rzeczywiście poniesionych i udowodnionych kosztów. Wycofanie będzie miało formę pisemną i będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.

VI. Stan własności i zagrożenie przejściowe

1/ Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty faktury końcowej w pełnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upamiętniającymi Sprzedającego. Ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego od momentu ich przyjęcia przez kupującego.

VII. Warunki gwarancji

1/ Okres gwarancji
Sprzedawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do Kupującego lub do miejsca przeznaczenia, jeżeli towar jest wysyłany bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Przedłużenie okresu gwarancji jest możliwe tylko za dodatkową opłatą w wysokości 2% za każdy kolejny miesiąc. Musi to być wyraźnie zaznaczone w umowie kupna-sprzedaży. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 6 miesięcy od daty naprawy.
2/ Odpowiedzialność za transportowany materiał
Jeżeli wypełniony kwestionariusz (lub inny dokument pisemny) zawierający pełne dane dotyczące transportowanego materiału, wymaganej ładowności lub wymiarów worków BIG BAG (oraz jeżeli Sprzedający wymaga próbki transportowanego materiału) nie zostanie dostarczony Sprzedającemu na piśmie najpóźniej w momencie podpisania Umowy lub przyjęcia zamówienia Kupującego, Sprzedający nie przejmuje żadnej gwarancji za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu lub inne szkody, a wszelkie zobowiązania gwarancyjne Sprzedającego w odniesieniu do funkcjonalności sprzętu tracą ważność. Jeżeli w urządzeniu zastosowano materiał inny niż w dostarczonej próbce lub materiał o innej granulometrii, materiał z nadciśnieniem lub podciśnieniem lub materiał o innych właściwościach fizycznych i chemicznych niż określone w umowie, kwestionariuszu lub zapytaniu, Sprzedający nie udziela gwarancji na funkcjonalność urządzenia. To samo dotyczy materiałów, które nie zostały jeszcze przewiezione przez Sprzedawcę w urządzeniu. Fakt ten musi być zaznaczony w umowie kupna-sprzedaży.
Tolerancja właściwości fizycznych i chemicznych materiału dostarczonego przez klienta wynosi +/- 10%. Jeżeli umowa zawiera załącznik do raportu z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium z przedłożonej próbki transportowanego materiału, wartości podane w raporcie są wiążące zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego.
3/ Odpowiedzialność za szkody
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub inne szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji sprzętu, nieuprawnionej ingerencji w sprzęt bez pisemnej zgody Sprzedawcy, obecności ciał obcych lub zanieczyszczeń w przewożonym materiale. Dopuszczalna tolerancja wykonania wymiarów spirali (średnica zewnętrzna i wewnętrzna, skok gwintu) i rury (średnica) wynosi +/- 10 mm, grubość spirali +/- 5 mm od wymiarów podanych w umowie kupna lub w materiałach promocyjnych (broszury, internet, itp.). Sprzęt musi być używany tylko do czynności, do których jest przeznaczony i tylko do materiałów, które mają być transportowane, jak określono w umowie kupna lub potwierdzonym zamówieniu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia spirali i rury przez transportowany materiał, zużycia spirali i rury w przypadku, gdy przenośnik pracuje z mniej niż 50% transportowanego materiału pełnego lub pustego, oraz uszkodzeń wynikających z wadliwej instalacji elektrycznej lub nieprawidłowo ustawionego lub brakującego zabezpieczenia prądowego silnika elektrycznego. Z gwarancji wyłączone są również wady wynikające z wadliwego działania urządzeń znajdujących się przed i za przenośnikiem (przed i za granicą dostawy). Nabywca musi skrupulatnie zbadać urządzenie natychmiast po jego uruchomieniu i zapewnić przeprowadzenie kompletnej kontroli elektrycznej oraz, w razie potrzeby, przeglądu urządzenia podnoszącego. Zamawiający musi zgłosić pisemnie wszelkie wady w ciągu 7 dni po uruchomieniu lub podczas jazdy próbnej, w przeciwnym razie urządzenie uznaje się za dopuszczone przez zamawiającego.
4/ Odszkodowanie za ewentualne szkody finansowe wynikające z awarii sprzętu jest wykluczone w stosunku do sprzedającego, o ile nie zostało to wyraźnie określone w umowie kupna i o ile sprzedającemu nie zostanie udowodniona wina. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą maksymalnie do wysokości kwoty zafakturowanej za dostarczony sprzęt.
Jeżeli Kupujący zakupi oddzielnie tylko niektóre części urządzenia (np. spiralę, przekładnię elektryczną, koło pasowe, rolki pneumatyczne itp.) lub urządzenie w częściach zamiennych lub bez obowiązkowego montażu głównego, albo uruchomi nowo dostarczone lub naprawione urządzenie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy, Sprzedawca w żadnym wypadku nie przejmuje gwarancji w zakresie przeznaczenia, działania, funkcjonalności i trwałości dostarczonych części urządzenia. Wszelkie uszkodzenia i późniejsze uruchomienie sprzętu w całości obciążają Nabywcę.
5/ Atmosfery wybuchowe ("ATEX")
W przypadku, gdy Kupujący wymaga instalacji urządzeń w środowisku zagrożonym wybuchem ATEX, obowiązkiem Kupującego (lub użytkownika końcowego) jest prawidłowe wypełnienie kwestionariusza, podpisanie go i przesłanie w formie pisemnej do Sprzedającego. W przypadku, gdy kupujący zażyczy sobie tylko część urządzenia (np. przekładnię elektryczną lub wciągnik) w wykonaniu ATEX, tak wykonane urządzenie nie spełnia parametrów technicznych urządzenia przeznaczonego do środowiska ATEX i urządzenie jest traktowane jako urządzenie przeznaczone do środowiska normalnego.

VIII. Warunki skargi

1/ W przypadkach, gdy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do naprawy sprzętu, a przyczyny awarii nie są z góry znane lub nie jest możliwe ustalenie, która ze stron poniesie koszty naprawy, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty kaucji na poczet przewidywanej naprawy. Reklamacja przesłana przez Kupującego musi zawierać dokumentację fotograficzną reklamowanej części urządzenia lub wady. W przypadku, gdy po przybyciu Sprzedającego na miejsce zdarzenia okaże się, że wina leży po stronie Sprzedającego, Sprzedający wystawi Kupującemu notę uznaniową i zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę lub częściowy zwrot w przypadku, gdy obie strony uzgodniły taką procedurę.
2/ Wydajność przenośnika
W przypadku, gdy dostarczony przenośnik po zainstalowaniu u klienta końcowego wykazuje niską wydajność transportową (min. 15% mniej) lub wysoką wydajność transportową (min. 20% więcej) w stosunku do wartości określonej w umowie kupna lub potwierdzonym zamówieniu, Sprzedający dostosuje wartość wydajności transportowej na swój koszt do wydajności określonej w umowie w granicach - 15% / + 20%.
3/ Przekładnia elektryczna (przekładnia + silnik), system kół pasowych
Natychmiast po uruchomieniu urządzenia, obowiązkiem użytkownika końcowego lub nabywcy jest zmierzenie prądu silnika i sprawdzenie wartości podanych na etykiecie silnika. W przypadku, gdy silnik wykazuje pobór prądu o 10 % wyższy od prądu znamionowego silnika, obowiązkiem użytkownika końcowego lub kupującego jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia z eksploatacji i niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie sprzedawcy. W tym przypadku sprzedający zapewni naprawę na własny koszt (wymiana silnika, przekładni elektrycznej lub koła pasowego). W przypadku przepalenia się silnika na skutek przegrzania lub pracy silnika przenośnika przy prądzie rozruchowym wyższym o ponad 10 % od prądu znamionowego, sprzedający zapewni wymianę silnika lub przekładni elektrycznej, jeśli to konieczne, za 100 % wszystkich kosztów przed faktyczną wymianą. Kupujący zobowiązuje się ponadto do ustawienia zabezpieczenia prądowego przekładni elektrycznej przenośnika na wartość rzeczywistego prądu pobieranego przy pełnym obciążeniu przenośnika. W przypadku, gdy przenośnik ma być napędzany przez przetwornicę częstotliwości dostarczoną przez nabywcę, nabywca zaprojektuje wyjście elektryczne przetwornicy tak, aby było co najmniej o jeden stopień wyższe niż wyjście silnika przekładni elektrycznej.

IX. Ochrona danych osobowych

1/ Administratorem danych osobowych jest sprzedawca (RATAJ POLSKA Sp. z o. o. ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork). Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych kupującego. Wszystkie dane osobowe Kupującego mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Podając dane osobowe, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i zarządzanie tymi danymi osobowymi w celach i na warunkach określonych poniżej. Wszelkie dane osobowe kupującego otrzymane przez sprzedawcę będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
2/ Sprzedający zbiera i przetwarza informacje i dane podane przez kupującego niezbędne do stworzenia oferty i realizacji zamówienia, ewent. Umowy kupna. Kupujący przesyła te informacje na piśmie faksem, e-mailem, listownie lub przekazuje je telefonicznie lub osobiście. Są to następujące dane osobowe kupującego: Imię, nazwisko, tytuł, miejsce zamieszkania lub nazwa i adres kupującego, e-mail, numer telefonu i faksu, numer identyfikacyjny, numer VAT oraz inne informacje, które kupujący przekaże sprzedawcy w celach biznesowych.
3/ Dane osobowe kupującego są przetwarzane przez sprzedającego:
- na czas trwania sprawy gospodarczej, a następnie na czas trwania ustawowych okresów przedawnienia - w celu ochrony uzasadnionych interesów, w szczególności w celu zapobieżenia oszustwom, aby zapobiec i uniknąć naruszeń niniejszych OWHS.
- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu zapewnienia ochrony prawnej.
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych (w szczególności podatkowych, płatniczych i statystycznych) przez okres czasu określony przez odpowiednie przepisy prawa.
- w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji (pomiędzy sprzedającym a kupującym) oraz umożliwienia realizacji praw kupującego w zakresie ochrony danych osobowych.
4/ Dane osobowe kupującego mogą być wykorzystywane w celu przesyłania ofert technicznych i cenowych, dokumentacji rysunkowej, umów i innych informacji handlowych.
5/ Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych kupującego jest bardzo ważna, a zatem sprzedającego. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić im bezpieczeństwo. W celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi i nieuprawnionemu ujawnieniu, Sprzedawca posiada odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury ochrony i bezpieczeństwa informacji.
6/ Strona internetowa oraz podpisy w wiadomościach e-mail sprzedającego mogą zawierać linki do innych stron internetowych, takich jak Facebook, YouTube lub stron partnerskich. Sprzedawca nie ma kontroli nad tymi innymi stronami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji dostarczonych przez kupującego podczas odwiedzania takich witryn.
7/ Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do potwierdzenia przetwarzania, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody, kupującemu przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.


RATAJ POLSKA Sp. z o.o.

Ponad 5 900 sztuk wyprodukowanych przenośników do prawie 600 rodzajów materiałów w ciągu 34 lat istnienia na rynku gwarantuje profesjonalne podejście do Państwa zapotrzebowania.

...potęga rozumu