Warunki ogólne

Ogólne warunki RATAJ a.s. („OWH”)
obowiązuje dla wszystkich ofert, zamówień i umów od 03.05.2020

I. Zakres

 1. Ustalenia prawne i dostawy pomiędzy RATAJ a.s. (zwany dalej „Sprzedającym”) i Kupującym są realizowane wyłącznie na podstawie umowy kupna (ramowej i indywidualnej) lub innej podobnej umowy lub zamówienia dotyczącego zakupu towarów („Umowa”) i podlegają niniejszym OWH. Wszelkie odstępstwa, zmiany lub inne ustalenia są możliwe tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone pisemnie przez sprzedawcę pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą („na piśmie”).
 2. Sprzedawca niniejszym wyraźnie odrzuca wszelkie warunki określone w żądaniu, zamówieniu, potwierdzeniu lub innym dokumencie Kupującego, które różnią się od niniejszych OWH i które nie zostały przez Sprzedającego pisemnie uzgodnione. OWS stanowią integralną część umowy kupna lub innej podobnej umowy lub potwierdzonych (zaakceptowanych) zamówień przez sprzedawcę, jeżeli jest to umowa odpowiednio. ich dotyczy potwierdzone (przyjęte) zamówienie. Niniejsze OWH są uważane za ogólne warunki, w szczególności na podstawie 1751 USD i następnych. Ustawa nr 89/2012 Coll. (Kodeks Cywilny) wraz z późniejszymi zmianami.

II. Oferuje

 1. Oferty ustalane są na podstawie kosztów obowiązujących w dniu przetargu, są ważne w ciągu 30 dni od daty złożenia oferty i podlegają odwołaniu. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen i terminów dostaw, jeżeli do czasu zawarcia umowy (lub dostawy towaru bez zawarcia umowy) zaistnieją okoliczności, które w istotny sposób wpływają na kalkulację ceny lub termin dostawy. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku siły wyższej, wzrostu podatków, ceł, frachtu, innych opłat dodatkowych, w przypadku nieoczekiwanego wzrostu produkcji oraz w przypadku błędu typograficznego w ofercie. Kwestionariusze sprzedawcy, na podstawie których powstają projekty techniczne przenośników, stacji BIG BAG oraz innych produktów („urządzeń”) i urządzeń dostarczanych przez sprzedawcę, muszą być dostarczone przez kupującego z dokładnymi danymi, za których treść kupujący ponosi pełną odpowiedzialność. Dostarczając towar na podstawie ustnego zamówienia, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje takie jak przesłuchy czy nieporozumienia, które spowodują błędną dostawę.
 2. Próbki, projekty lub rysunki dostarczone przez sprzedającego w zasadzie należą do sprzedawcy w przypadku braku umowy z kupującym. Przechowywanie próbek, danych, projektów lub rysunków jest możliwe tylko za pisemną zgodą sprzedawcy.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do przekazywania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Sprzedającego jakichkolwiek informacji dotyczących uzasadnienia biznesowego (oferta Sprzedającego, dokumentacja rysunkowa, zamówienie lub umowa) uzyskanych podczas prowadzenia sprawy handlowej ze Sprzedającym.
 4. Ze względu na specyfikację informacji o zamówieniu, sprzedającemu przysługuje prawo do pozyskania dokumentacji audio, foto i video z komunikacji z kupującym lub osobą trzecią konkretnego zamówienia.

III. Umowy i zamówienia kupującego, eksploatacja próbna

 1. Do zawarcia umowy mają zastosowanie w szczególności postanowienia § 1731 i nast. Kodeksu Cywilnego, ale z tym, że przyjęcie przez kupującego oferty zawarcia umowy przez kupującego z zastrzeżeniami lub uwagami kupującego nie skutkuje przyjęciem projektu umowy, lecz jest nową propozycją zawarcia umowy przez kupującego (w drodze odstępstwa 3 Kodeksu Cywilnego). Sprzedający ma prawo odrzucić lub zaakceptować tę nową propozycję kupującego. W przypadku, gdy sprzedawca zaakceptuje taką nową propozycję w terminie 15 dni od jej otrzymania, umowa zostaje zawarta w dniu, w którym kupujący potwierdzi kupującemu taką nową propozycję na piśmie.
 2. Umowa zostaje zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym na podstawie niniejszych OWH w przypadku, gdy kupujący zaakceptuje na piśmie projekt umowy (w tym odniesienie do stosowania OWH) przesłany kupującemu nie później niż 15 dni od otrzymania. Jeżeli kupujący przekaże sprzedającemu zgodę na projekt umowy po upływie 15 dni, umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy sprzedawca w terminie 7 dni od otrzymania spóźnionej zgody na projekt umowy zaaprobuje projekt umowy na piśmie.
 3. Zawarcie umowy na podstawie zamówienia kupującego wynika z faktu, że sprzedawca akceptuje złożoną umowę na piśmie (lub akceptuje na piśmie z dostosowaniem warunków technicznych, płatności i dostawy). Jeżeli sprzedawca nie zgadza się na piśmie z zamówieniem kupującego, nie jest związany takim zamówieniem kupującego.
 4. Pisemne zamówienie kupującego musi zawierać co najmniej odniesienie do oferty sprzedającego (jeśli została przesłana kupującemu przez sprzedającego), określenie przedmiotu świadczenia, wymaganą ilość, cenę i czas dostawy oraz potwierdzony rysunek sprzedającego (jeśli został przesłany kupującemu do akceptacji). Bez powyższych wymagań zamówienie kupującego nie może być uznane za normalne (kompletne) w rozumieniu niniejszych OWH. Wszelkie zamówienia telefoniczne kupującego muszą w każdym przypadku zostać bez wyjątku potwierdzone na piśmie przez sprzedającego.
 5. Jeżeli kupujący zamawia sprzęt na podstawie zamówienia tj. bez umowy kupna, okres próbnej eksploatacji sprzętu obowiązuje przez okres 15 dni roboczych po uruchomieniu sprzętu wraz z materiałem i po powiadomieniu sprzedawcy. Uruchomienie zostanie przeprowadzone za zgodą obu stron. Podczas eksploatacji próbnej kupujący i sprzedający będą mieli możliwość częściowego dostosowania parametrów użytkowych i konstrukcyjnych.
 6. Integralną częścią umowy kupna lub potwierdzonego zamówienia jest załącznik do niniejszych OWH. Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstałe w związku z umową sprzedający i kupujący będą rozstrzygać przede wszystkim w drodze wzajemnego porozumienia. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w drodze wzajemnego porozumienia, sądem właściwym miejscowo dla sprzedającego będzie sąd pierwszej instancji w sprawach egzekwowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

IV. Ceny, warunki płatności, odstąpienie od stosunku umownego, kary umowne

 1. Ceny podane w umowie kupna lub potwierdzone w zamówieniu kupującego lub potwierdzone e-mailem są aktualne i nie zawierają podatku VAT. Po dostarczeniu faktury towar dostarczony przez sprzedającego jest zwykle wymagalny w ciągu 14 dni, względnie. w terminie wskazanym na fakturze.
 2. Jeżeli kupujący odstąpi od stosunku umownego z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem przyczyn rażącego naruszenia przez sprzedającego (np. Opóźnienie dostawy o więcej niż 10 dni roboczych, niespełnienie parametrów użytkowych po próbnej eksploatacji), wypłaci sprzedawcy odprawę w wysokości faktycznie poniesionych i udowodnionych kosztów w wysokości co najmniej 20 % całkowitej ceny zakupu. Wycofanie następuje w formie pisemnej i jest skuteczne z chwilą doręczenia jej drugiej stronie. W przypadku ważnego odstąpienia od niniejszej umowy, strony zostaną rozliczone solidarnie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odstąpienia.
 3. W przypadku opóźnienia w dostawie, sprzedający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1% ceny niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki oraz ewentualnymi kosztami prawnymi. Dostawa sprzedawcy nie będzie opóźniona, jeśli kupujący nie wypełni któregokolwiek z zobowiązań wynikających ze stosunku umownego lub w wyniku działania siły wyższej.
 4. W przypadku zwłoki w płatności kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1% kwoty należnej za każdy dzień opóźnienia oraz ewentualnymi kosztami prawnymi.
 5. W przypadku, gdy sprzedawca wezwie kupującego do odbioru towaru, a kupujący nie odbierze towaru nie później niż 10 dni po zawiadomieniu, kupujący zostanie obciążony karą umowną za nieodebranie towaru w wysokości 0,5% ceny zakupu za każdy dzień nieodebrania. Jednocześnie sprzedający zażąda od kupującego zapłacenia całkowitej ceny zakupu przed odebraniem towaru.

V. Siła wyższa

 1. Jeżeli siła wyższa przeszkadza jednej z umawiających się stron w wywiązaniu się z jej zobowiązań, strona ta nie zalega z płatnościami, a jedynie w takim zakresie i tylko przez okres, w którym niemożność wykonania świadczenia jest niewątpliwie spowodowana siłą wyższą. Siła wyższa oznacza takie przeszkody lub zdarzenia, które wystąpiły po wystąpieniu zobowiązania, niezależnie od woli danej strony i które mają charakter nadzwyczajny, nie do pokonania, nieprzewidywalne, nieuniknione i obiektywnie uniemożliwiają wykonanie zobowiązań lub zobowiązań wynikających z umowy lub zamówienia. np. niepokoje społeczne, pożar, wojna, epidemie, kwarantanna, powodzie, trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi, eksplozje, akty terrorystyczne lub ataki terrorystyczne itd.). Wykonanie zobowiązania nie jest jednak uważane za niemożliwe, jeżeli może być wykonane w trudnych warunkach, przy wyższych kosztach lub ewentualnie po ustalonym terminie wykonania.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej zainteresowana Umawiająca się Strona poinformuje drugą Umawiającą się Stronę o charakterze, początku i końcu zdarzenia (przypadku) siły wyższej.
 3. Nie wyłącza się odpowiedzialności zobowiązanego kontrahenta i terminu świadczenia nie przedłuża się, jeżeli siła wyższa wystąpiła tylko w momencie, gdy zobowiązany kontrahent zalegał już ze swoim zobowiązaniem umownym lub gdy zobowiązany kontrahent nie dopełnił Nr V, paragraf 2 niniejszych OWH.
 4. W przypadku działania siły wyższej zarówno sprzedawca, jak i kupujący mają prawo odpowiednio przedłużyć termin dostawy, aw żadnym przypadku strony nie mogą wysuwać wobec siebie roszczeń z tytułu niewykonania i opóźnienia, co dotyczy również wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Nie wpływa to na żadne inne roszczenia w związku z wystąpieniem siły wyższej, która w takim przypadku daje obu stronom stosowne przepisy.
 5. W przypadku działania siły wyższej sprzedawca ma prawo odpowiednio zmienić warunki płatności, a także ostateczną cenę określoną w umowie kupna. zamówienie, jeżeli udowodni kupującemu przyczyny korekty tej ceny.
 6. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy z powodu siły wyższej kupującego, zapłaci sprzedającemu odprawę w wysokości faktycznie poniesionych i udowodnionych kosztów. Wycofanie następuje w formie pisemnej i jest skuteczne z chwilą doręczenia jej drugiej stronie.

VI. Stan własności i tymczasowe zagrożenie

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty faktury końcowej wraz z wszelkimi odsetkami za zwłokę i kosztami przypomnienia sprzedawcy. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą jego otrzymania przez kupującego.

VII. Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancyjny
  Sprzedający udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru kupującemu lub do miejsca przeznaczenia, jeżeli towar jest wysyłany bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Przedłużony okres gwarancji jest możliwy tylko za dopłatą w wysokości 2% za każdy dodatkowy miesiąc. Fakt ten musi być wyraźnie określony w umowie kupna.
   
 2. Odpowiedzialność za przewożony materiał
  Jeżeli wypełniony kwestionariusz (lub inny pisemny dokument) nie zostanie przekazany sprzedawcy w formie pisemnej z pełnymi danymi o przewożonym materiale, wymaganą wydajność transportową lub wymiary worków BIG BAG (oraz w przypadku gdy sprzedawca wymaga próbki transportowanego materiału) najpóźniej przy podpisaniu umowy, wzgl. z chwilą przyjęcia zamówienia kupującego sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i inne szkody oraz uchyla się od wszelkich zobowiązań gwarancyjnych sprzedawcy dotyczących funkcjonalności sprzętu. Jeżeli w materiale zastosowano materiał inny niż dostarczona próbka lub materiał o innej ziarnistości, materiał o nadciśnieniu lub podciśnieniu lub materiał o właściwościach fizyko-chemicznych innych niż określone w umowie, ankiecie lub żądaniu, sprzedawca nie przejmuje żadnej gwarancji za funkcjonalność sprzętu. To samo dotyczy materiałów, które nie zostały jeszcze przewiezione przez sprzedawcę w obiekcie. Fakt ten należy zaznaczyć w umowie kupna.
  Dopuszczalna tolerancja właściwości fizycznych i chemicznych przekazanego przez klienta transportowanego materiału w stosunku do rzeczywistości wynosi +/- 10%. Jeżeli umowa zawiera aneks do raportu z badań akredytowanego laboratorium z dostarczonej próbki transportowanego materiału, wartości podane w raporcie są wiążące zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedającego.
 3. Odpowiedzialność za szkody
  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu i inne szkody spowodowane nieprawidłową obsługą sprzętu, nieuprawnioną ingerencją w sprzęt bez pisemnej zgody sprzedawcy lub z powodu obecności ciał obcych lub domieszek w przewożonym materiale. Dopuszczalna tolerancja produkcyjna wymiarów spirali (średnica zewnętrzna i wewnętrzna, skok gwintu) oraz rury (średnica) wynosi +/- 10 mm, grubość spirali +/- 5 mm od wymiarów podanych w umowie zakupu, wzgl. w materiałach promocyjnych (broszury, internet itp.). Urządzenie może być używane wyłącznie do czynności, do której jest przeznaczone i tylko do przewożonego materiału określonego w umowie kupna lub potwierdzonym zamówieniu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia spirali i orurowania od transportowanego materiału, zużycia spirali i orurowania w przypadkach, gdy przenośnik pracuje z mniejszym niż 50% lub bez ładunku wypełnionego transportowanego materiału oraz wad wynikających z wadliwej instalacji elektrycznej lub nieprawidłowo ustawionego lub brakującego prądu. ochrona silnika elektrycznego. Gwarancja nie obejmuje również usterek wynikających z nieprawidłowego działania sprzętu przed i za przenośnikiem (przed i poza limitem dostawy). Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia sprzętu bezpośrednio po jego uruchomieniu i zapewnienia pełnego przeglądu elektrycznego oraz, w razie potrzeby, przeglądu sprzętu dźwigowego. Kupujący jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad w ciągu 7 dni od uruchomienia, wzgl. złożyć reklamację na piśmie podczas eksploatacji testowej, w przeciwnym razie kupujący płaci za sprzęt zgodnie z zatwierdzeniem.

 4. Odszkodowanie za wszelkie szkody finansowe spowodowane awarią sprzętu jest wykluczone ze strony sprzedającego, chyba że zostało to wyraźnie określone w umowie kupna i chyba że zostanie uznany winny sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do rekompensaty do maksymalnej kwoty, jaka została zafakturowana za dostarczony sprzęt.
  Jeżeli kupujący zakupi osobno tylko niektóre części wyposażenia (np. Spirala, przekładnia elektryczna, wciągnik, siłowniki pneumatyczne itp.) Lub sprzęt w częściach zamiennych lub bez obowiązkowego montażu głównego lub odda do eksploatacji nowo dostarczone lub naprawione urządzenia bez wiedzy i zgody sprzedawcy, sprzedawca nie przejmuje w tym przypadku wszelkie gwarancje dotyczące użytkowania, działania, funkcjonalności i żywotności dostarczonych części sprzętu. Wszelkie uszkodzenia i późniejsze uruchomienie sprzętu pokrywa w całości kupujący.

 5. Atmosfery wybuchowe („ATEX”)
  W przypadku, gdy kupujący wymaga instalacji urządzenia w środowisku z ryzykiem wybuchu ATEX, obowiązkiem kupującego (lub użytkownika końcowego) jest prawidłowe wypełnienie kwestionariusza, podpisanie go i pisemne przesłanie sprzedawcy. W przypadku, gdy kupujący wymaga tylko części wyposażenia (np. Przekładnia elektryczna lub wciągnik) w wykonaniu ATEX, tak zmontowany sprzęt nie spełnia parametrów technicznych sprzętu przeznaczonego do środowiska ATEX i traktowany jest jako sprzęt przeznaczony do środowiska normalnego.

VIII. Warunki reklamacji

 1. W przypadkach, w których kupujący prosi sprzedawcę na piśmie o naprawę sprzętu, a przyczyny awarii nie są z góry znane, wzgl. nie ma możliwości ustalenia, która ze stron zapłaci koszt naprawy, sprzedawca może żądać od kupującego wpłaty zadatku za przewidywaną naprawę. Reklamacja przesłana przez kupującego musi zawierać dokumentację fotograficzną reklamowanej części urządzenia, wzgl. wady. W przypadku, gdy po przybyciu sprzedawcy zostanie udowodniona wina sprzedającego, sprzedający wystawi kupującemu notę ​​kredytową i odpowiednio zwróci kupującemu zapłaconą kwotę. częściowy zwrot pieniędzy w przypadkach, gdy obie strony zgodziły się na tę procedurę.

 2. Moc przenośnika
  Jeśli dostarczony przenośnik ma niską zdolność transportową po zainstalowaniu u klienta końcowego (co najmniej 15% mniej), wzgl. wysoka wydajność przewozowa (co najmniej 20% więcej) w stosunku do wartości podanej w umowie kupna, wzgl. potwierdzone zamówienie, sprzedawca na swój koszt skoryguje wartość wykonanej usługi przewozowej odpowiadającej umownie ustalonej realizacji w ramach limitu - 15% / + 20%.

 3. Przekładnia elektryczna (skrzynia biegów + silnik), wciągnik
  Bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia odpowiedzialność za to ponosi użytkownik końcowy, wzgl. kupujący zmierzy prąd silnika elektrycznego i sprawdź wartości na etykiecie silnika. W przypadku, gdy pobór prądu przez silnik jest o 10% wyższy niż prąd znamionowy silnika, odpowiedzialność za to ponosi użytkownik końcowy, wzgl. kupujący niezwłocznie wyłączy sprzęt i niezwłocznie poinformuje o tym fakcie sprzedawcę. W takim przypadku sprzedawca zapewni na własny koszt (wymianę silnika, elektrycznej skrzyni biegów lub wciągnika). W przypadku gdy silnik pali się z powodu przegrzania, wzgl. ze względu na pracę silnika przenośnika przy prądach poboru wyższych niż 10% od wartości prądu znamionowego sprzedawca zapewni ewentualną wymianę silnika, wzgl. przekładnie elektryczne za 100% pokrycia wszystkich kosztów przed faktyczną wymianą. Kupujący ponadto zobowiązuje się do ustawienia zabezpieczenia prądowego przekładni elektrycznej przenośnika na rzeczywisty prąd pobierany przy pełnym obciążeniu przenośnika. W przypadku, gdy przenośnik będzie sterowany przetwornicą częstotliwości dostarczoną przez kupującego, kupujący jest zobowiązany do zaprojektowania mocy elektrycznej przemiennika co najmniej o jeden stopień wyższej niż moc silnika elektrycznej skrzyni biegów.

IX. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca (RATAJ a.s. Doubravice 121, 37008 České Budějovice). RATAJ s. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych kupującego. Wszystkie dane osobowe Kupującego mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
  Podając dane osobowe, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i zarządzanie tymi danymi osobowymi w celach i na warunkach określonych poniżej. Wszystkie dane osobowe kupującego, które RATAJ a.s. otrzymywane, gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą nr 101/2000 Dz. ., o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. RATAJ a.s. zbiera i przetwarza podane przez Kupującego informacje i dane niezbędne do stworzenia oferty i realizacji zamówienia, m.in. Umowa kupna. Kupujący przesyła te informacje na piśmie faksem, e-mailem, listem lub przekazuje je telefonicznie lub osobiście.Są to następujące dane osobowe kupującego: imię, nazwisko, tytuł, miejsce zamieszkania lub nazwa i adres kupującego, e-mail, numer telefonu i faksu, numer identyfikacyjny, numer VAT i inne informacje, które kupujący przekaże sprzedającemu w sprawie biznesowej.
 3. Dane osobowe kupującego RATAJ a.s. uchwyty:
 • w czasie trwania uzasadnienia biznesowego, a następnie w ustawowych okresach przedawnienia. - w celu ochrony uzasadnionych interesów, w szczególności w celu zapobiegania nieuczciwym działaniom w celu zapobiegania i powstrzymywania naruszania niniejszych OWH.
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i zapewnienia ochrony praw.
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych (w szczególności wykonania obowiązków w zakresie podatków, płatności i statystyki) przez okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa.
 • w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji (pomiędzy RATAJ a.s. a kupującym) oraz w celu umożliwienia realizacji uprawnień kupującego w związku z ochroną danych osobowych.
 1. Dane osobowe kupującego mogą być wykorzystywane w celu przesyłania ofert technicznych i cenowych, dokumentacji rysunkowej, umów i innych informacji handlowych.
 2. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych kupującego jest bardzo ważna, dlatego RATAJ a.s. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i nieuprawnionemu ujawnieniu, RATAJ a.s. istnieją odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia informacji. Cała komunikacja elektroniczna odbywa się w bezpiecznej radiowej i optycznej sieci danych České Radiokomunikace - usługa IOL Ethernet.
 3. Dane osobowe kupującego są dostępne dla wyznaczonych pracowników RATAJ a.s. a także osobom fizycznym i pracownikom firm (podmiotów), z którymi RATAJ a.s. zawarła umowę na przetwarzanie danych osobowych. Są to następujące podmioty:
  ČSOB, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praga 5, oddział Czeskie Budziejowice - usługi bankowe
  JUDr. Václav Junek, advokát, Krajinská 35/1, 370 01 České Budějovice - obsługa prawna
  K2 atmitec s.r.o., Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava - usługa bazy danych systemu informatycznego
  MONEKON s.r.o., U Tří lvů 5, 370 01 České Budějovice - obsługa księgowo-płacowa
  SBERBANK CZ a.s., U Trezorky 921/2 158 00 Praga 5, oddział w Czeskich Budziejowicach - usługi bankowe
  TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 370 01 České Budějovice - obsługa baz danych, sieci IT
 4. Strona internetowa „www.rataj.cz” i podpisy w wiadomościach e-mail RATAJ a.s. zawierają linki do innych stron internetowych, takich jak Facebook, YouTube, Issuu lub strony partnerskie. Powyżej tych innych witryn internetowych RATAJ a.s. nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji dostarczonych przez kupującego podczas odwiedzania takich witryn.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do potwierdzenia przetwarzania, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.


  RATAJ a.s.
  Ing. Stanislav Rataj
  prezes Zarządu

Ponad 5 500 sztuk wyprodukowanych przenośników do prawie 600 rodzajów materiałów w ciągu 30 lat istnienia na rynku gwarantuje profesjonalne podejście do Państwa zapotrzebowania.

...potęga rozumu
Przetwarzamy pliki cookie. Pomagają nam w prawidłowym działaniu aplikacji internetowej, zapewniając funkcje sieci społecznościowych, personalizując treści i reklamy oraz analizując ruch w sieci. Korzystając z sieci. zgadzasz się na ich użycie.