Polityka prywatności

Polityka prywatności
 

 1. Wysyłając zapytanie z formularza internetowego o dostarczenie produktów lub usług, użytkownik potwierdza, że ​​rozumie warunki ochrony danych osobowych, wyraża zgodę na ich sformułowanie oraz akceptuje je w całości.
   
 2. Dostawca jest administratorem danych osobowych użytkowników na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE. o ochronie danych osobowych) (dalej „RODO”). Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.
   
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
   
 4. Na żądanie wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnego przetwarzania (imię i nazwisko, adres, kontakt). Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja żądania użytkownika oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Celem przetwarzania danych osobowych jest również przesyłanie wiadomości biznesowych oraz prowadzenie innych działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wypełnienie obowiązku prawnego administratora na podstawie art. c) RODO i prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy jest przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
   
 5. Usługodawca przechowuje dane osobowe użytkownika przez czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Usługodawcą a Użytkownikiem oraz wykonywania roszczeń wynikających z tych stosunków umownych. Następnie dane zostaną usunięte.

  Wszystkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i przejrzysty i wymagane są jedynie dane adekwatne, istotne i niezbędne w związku z celem przetwarzania.
   
 6. Użytkownik ma prawo żądać od dostawcy dostępu do jego danych osobowych na podstawie art.15 RODO, sprostowania danych osobowych na podstawie art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art.18 RODO. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) ic) do f) RODO. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
   
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że ​​jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, nie ma obowiązku podania danych osobowych. Jednak podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem:

           a) zawarcie i wykonanie umowy

           b) przesłanie oferty lub kalkulacji ceny

           c) udzielenie odpowiedzi na pytanie użytkownika

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie w / w czynności przez dostawcę.

Usługodawca nie podejmuje automatycznie indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.


Zawiadomienie o wiadomości handlowej
 

 1. Zainteresowany skorzystaniem z usług Usługodawcy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego:

           a) Wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu elektronicznego przesyłania wiadomości handlowych, materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badań rynkowych i bezpośrednich ofert produktowych przez Usługodawcę.

           b) Oświadcza, że ​​nie uważa wysyłania informacji za niezamówioną reklamę w rozumieniu ustawy nr. Nr 40/1995 Coll. ze zm. w związku z przesyłaniem przez użytkownika informacji w związku z § 7 ustawy. Nr 480/2004 Coll. wyraźnie się zgadza.

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na podstawie niniejszego paragrafu na piśmie na rataj@rataj.cz.

Postanowienia końcowe

Użytkownik wyraża zgodę na te warunki, sprawdzając zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami, wyraża na nie zgodę i akceptuje je w całości.

Dostawca jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Dostawca jest zobowiązany do opublikowania nowej wersji warunków na swojej stronie internetowej bez zbędnej zwłoki.

Dane kontaktowe Dostawcy w sprawach dotyczących niniejszych warunków: +420 387 240 910, rataj@rataj.cz

Niniejsze warunki wchodzą w życie 10.8.2020.